Predslov


Slovenskej asociácie hasičských dôstojníkov, o. z.
(SAHD)

Základným cieľom SAHD je vytvorenie odbornej platformy príslušníkov Hasičského a záchranného zboru Slovenskej republiky k presadeniu vysoko odborného názoru na požiarnu ochranu vo vzťahu k orgánom štátnej správy i samosprávy, ako aj vo vzťahu k vláde Slovenskej republiky a Národnej rade Slovenskej republiky.

Cieľom tohto konania by malo byť uznanie ochrany pred požiarmi ako vysoko humanitárneho systému pomoci pri mimoriadnych udalostiach a krízových situáciách, ktorý prinesie pri danej úrovni manažmentu, organizácie, výcviku, legislatívy, hasičskej výzbroje a najmä ľudského potenciálu najefektívnejšie, najprogresívnejšie a najekonomickejšie výsledky pre zmiernenie strát a následkov na životoch a zdraví ľudí, na majetku, ekonomike a životnom prostredí v súvislosti s požiarmi a inými mimoriadnymi udalosťami.

Jedným zo základných predmetov našej činnosti je podieľanie sa na vzdelávaní občanov všetkých vekových skupín v oblasti ochrany pred požiarmi a ochrany obyvateľstva.

SAHD pripravila pre širokú laickú  a odbornú verejnosť kampaň „BEZPEČNÝ DOMOV“.

Kontakt

Slovenská asociácia hasičských dôstojníkov, o. z.
Radlinského 6
811 07 Bratislava

IČO: 42362024
DIČ: 2024095854

Banka: VÚB
Č. účtu:  SK37 0200 0000 0033 0037 3259

Web: www.sahd.sk
E-mail: info@sahd.sk
Mobil: +421 918 234651