Riziká a nebezpečenstvá

V dnešnom rýchlom svete sa každodenne v domácnostiach stretávame s nebezpečnými situáciami, požiarmi a únikmi nebezpečných plynov, ktoré nás všetkých môžu stretnúť a ovplyvniť náš ďalší život.

Príčinou týchto udalostí je väčšinou zlyhanie ľudského faktora, zanedbanie preventívnych zásad a povinností, ale v neposlednej rade aj neúprosná pravdepodobnosť  a štatistika nepredvídateľných náhod.

oheň

vznik požiaru, dymu a výbuchu

nebezpečné plyny:

CO (oxid uhoľnatý)

metán (zemný plyn)

propán-bután

elektrika

elektrické zariadenia, skraty a poruchy, blesky, …

voda

havárie a úniky vody

Tieto riziká vznikajú hlavne pri varení, vykurovaní, ohreve vody, …. Najväčšie riziko hrozí pre obyvateľov pri akomkoľvek požiari, pri úniku nebezpečných plynov alebo pri nedokonalom spaľovaní (plynové ohrievače vody v kúpeľniach, poškodené kotle, vykurovacie telesá na tuhé palivá apod.).